Web & App Development for your Startup or Business Get free quote

การสอบบัตรนายหน้า

จำเป็นต้องสอบหรือไม่?

ตัวแทนที่ไม่มีบัตรสามารถเป็นสมาชิกกับเราและซื้อประกันรถเพื่อใช้เองได้เท่านั้น กรณีต้องการขาย-แจ้งงานให้กับลูกค้า แฟร์ดีจะรับงานแค่จากตัวแทนที่มีบัตรนายหน้าเท่านั้น โดยจะต้องแนบภาพถ่ายบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และบัตรประชาชนลงในระบบครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถแจ้งงานได้

ตัวแทนที่ต้องการทำเป็นอาชีพ ควรมีการสอบบัตรนายหน้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเข้าสู่ระบบตัวแทนอย่างเป็นทางการ และดูแลลูกค้าของตัวแทนเองได้อย่างมั่นใจ

สำหรับตัวแทน FairDee ที่ขายประกันกับที่อื่นอยู่แล้ว และมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยที่ออกโดย คปภ. มาแล้ว สามารถนำมาใช้ต่อกับทางแฟร์ดีได้เลย

วิธีสมัครสอบ

ผู้สนใจขายประกันภัยรถยนต์แบบขายได้หลายบริษัทประกัน (เป็นผู้ชีช่อง) เลือกสอบบัตรที่เรียกว่า "นายหน้าประกันวินาศภัย" โดย

เอกสารสำหรับอ่านเตรียมสอบ

นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่าน หรือดูติวข้อสอบจาก Google โดยพิม ข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ก็ช่วยได้เยอะครับ

Check the next post: สื่อการตลาด »

Share on:
FairMan