Web & App Development for your Startup or Business Get free quote

โครงสร้างผลตอบแทน

รายละเอียดเบื้องต้น

บริษัทแฟร์ดีอินเชอเทคได้มีแผนธุรกิจที่จะรับสมัครตัวแทนเพื่อเป็นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีโครงสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกดังนี้

ค่าการตลาดรายคน

 • พรบ.
  - ไม่มีบัตรนายหน้า - 25 % ของเบี้ยสุทธิ
  - มีบัตรนายหน้า - 30 % ของเบี้ยสุทธิ
 • ภาคสมัครใจ
  - ไม่มีบัตรนายหน้า - 13% ของเบี้ยสุทธิ
  - มีบัตรนายหน้า - 15% ของเบี้ยสุทธิ

วิธีจ่ายผลตอบแทน :
ทุกการขายของตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนตามกำหนด โดยตัวแทนเรียกเก็บเงินจากลูกค้า โอนชำระเงินมายัง FairDee โดยหักส่วนต่างค่าการตลาดเก็บไว้เป็นค่าตอบแทนได้เลยทุกยอดขาย

สำหรับโบนัสอื่นๆ เช่น โบนัสไตรมาส โบนัสจากโปรโมชั่นประจำแต่ละเดือน บริษัทจะรวบรวมข้อมูล และสรุปเพื่อทำการจ่ายให้ตัวแทนทุกๆวันที่ 15 และ 30 ของเดือน


ค่าบริหาร ทีมขาย

เงื่อนไข

นอกเหนือจากค่าการตลาดแล้วบริษัทแฟร์ดีอินเชอเทคยังมีนโยบายที่จะให้สมาชิกได้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบของทีม เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านของความรู้ และ การแก้ปัญหาต่างๆในการทำงาน  โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

 1. ทีมต้องมีสมาชิกขั้นต่ำ 6 คน ประกอบไปด้วย หัวหน้าทีม 1 คน สมาชิก 5 คน
 2. ต้องมีการจัดประชุมขั้นต่ำ 1 ครั้งต่อเดือนโดยบริษัทแฟร์ดีอินเชอเทคจะให้การสนับสนุนดังนี้โดยมีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว
  - ค่าใช้จ่ายสถานที่ในการประชุม
  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างประชุม เป็นเวลา 6 เดือน (นับวันแรกที่ตั้งทีม)
  - กำหนดจุดประสงค์และหัวข้อในการประชุมแต่ในครั้ง
  - จ้างวิทยากรณ์ภายนอกมาให้ความรู้แก่สมาชิก

โดยหัวหน้าทีมสามารถแจ้งรายละเอียดของการประชุมแก่ทางทีมงานแฟร์ดีได้ผ่านทาง LINE FairDee Q&A เพื่อพิจารณา

Manager แฟร์ดี

คุณสมบัติ

 • สามารถรักษายอดเบี้ยสุทธิขั้นต่ำ  100,000 บาท ต่อเดือน
 • ชักชวนสมาชิกมาอย่างน้อย 5 คน โดยทุกคนต้องขายกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจได้อย่างน้อย 1 กรรมธรรม์ต่อเดือน
 • มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทแฟร์ดีกำหนดไว้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- ทำหน้าที่ในการจัดหาสมาชิกเข้าสู่ทีมอย่างต่อเนื่อง

        - แบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกในการ เติบโตในสายอาชีพ

        - ให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องของเทคนิคด้านการขายประกันรถยนต์

        - ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านประกันภัยแก่สมาชิก โดยในส่วนของการอบรมแบบทางการ แฟร์ดีจะมีการจัดอบรมด้านความรู้ทางประกันภัยให้แก่สมาชิก

        - ตอบคำถาม วิธีการทำงานร่วมกับแฟร์ดี เช่น การดำเนินงาน และ  เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

General Manager (GM) แฟร์ดี

คุณสมบัติ

 • สามารถรักษายอดเบี้ยสุทธิขั้นต่ำ  1,000,000 บาท ต่อเดือน
 • ได้ชักชวนและพัฒนาสมาชิกมาอย่างน้อย 20 คนโดยทุกคนต้องขายกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจได้อย่างน้อย 1 กรรมธรรม์ต่อเดือน
 • มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทแฟร์ดีกำหนดไว้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- สอน Manager ให้แรงบันดาลใจกับAgent

- ควบคุมการอบรมในระดับจังหวัด

Chief Agent Officer (CAO) แฟร์ดี

คุณสมบัติ

 • สามารถรักษายอดเบี้ยสุทธิขั้นต่ำ  5,000,000 บาท ต่อเดือน
 • ได้ชักชวนสมาชิกมาอย่างน้อย 100 คน โดยทุกคนต้องขายกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจได้อย่างน้อย 1 กรรมธรรม์ต่อเดือน
 • มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทแฟร์ดีกำหนดไว้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- ควบคุมการอบรมของGeneral Manager

- ควบคุมการอบรมของAgentในระดับภาค


โครงการตัวแทนแฟร์ดี สำหรับ นายหน้าประกันชีวิต

ทางบริษัทแฟร์ดีอินเชอเทคได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตที่ทำหน้าที่ดูแล และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเนื่องจากประกันชั้น 1 ของบริษัทแฟร์ดีนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับขี่รถปลอดภัย และทางบริษัทมีความเชื่่อว่าตัวแทนประกันชีวิตมีความสามารถที่จะอธิบายถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสที่สำคัญที่บริษัทแฟร์ดีที่จะได้ร่วมงานกับตัวแทนประกันชีวิต บริษัทแฟร์ดีอินเชอเทคจึงมีโครงการที่จะสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตดังนี้

 1. อบรมให้แก่สมาชิกฟรี หากตัวแทนประกันชีวิตรวมกลุ่มกันครบ 5 คนโดยทางแฟร์ดีจะเป็นผู้ชำระต้นทุนต่างๆ  อีกทั้งสมาชิกยังสามารถเลือกหัวข้อ สถานที่ วันเวลาที่ต้องการได้อีกด้วย
 2. ทีมสนับสนุนการขายโดยเฉพาะ

Check the next post: วิธีคุยกับลูกค้า 5 ประเภท »

Share on:
FairMan